Cysylltwch

Os nad ydych am ddefnyddio ein ffurflen archebu ar-lein am unrhyw reswm, defnyddiwch y ffurflen hon a’i llenwi ar gyfer pob unigolyn yn eich grŵp. Rhaid i chi dalu ymlaen llaw i gadw’ch lle ar unrhyw daith.

Tase genych unryw ymholiad neu gwestiwn arall, defnyddiwch y ffurflen i gysylltu os gwelwch yn dda.

Datganiad Meddygol COVID-19

Rwy'n cadarnhau nad oes gen i na neb yn fy nghartref symptomau Coronavirus, waeth pa mor ysgafn ydyn nhw. Rwy'n deall pe bai hyn yn digwydd rhwng archebu a'r gweithgaredd a drefnwyd; Byddaf yn tynnu'n ôl ac yn derbyn ad-daliad llawn.

Efallai y bydd Teithiau Beic Lôn Lâs yn cymryd ac yn defnyddio deunydd ffotograffau a fideo ohonoch chi'n cymryd rhan fel cofnod o'r diwrnod ac ar gyfer marchnata. Ticiwch y blwch hwn i nodi'ch caniatâd.

Mae copïau o ddeunydd ar gael ar gais.

Rwy'n ymwybodol bod elfen o rirg wrth beicio ar y ffordd ac rwy'n deall, er y bydd Teithiau Beic Lôn Lâs yn gwneud popeth yn eu pwerau i liniaru'r risg honno, wrth feicio gyda nhw, rwy'n ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a byddaf yn gyfrifol am fy ngweithredoedd a nghyfranogiad fy hun. Rwyf wedi darllen a deall y telerau ac amodau archebu yma.

Wrth lofnodi'r blwch isod, rwy'n datgan fy mod yn cytuno â'r telerau ac amodau ac yn ymwybodol o'r risgiau sy'n gysylltiedig â chymryd rhan yn y gweithgaredd hwn.

Cwynion

Mewn achos annhebygol y bydd gennych unrhyw broblemau yn ymwneud â’ch taith, dylech gysylltu â ni ar unwaith a gwnawn ein gorau i ddatrys y sefyllfa ar unwaith. Os na allwn wneud hyn, dylid cyflwyno cwynion yn ysgrifenedig atom cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ac o fewn 14 diwrnod i ddiwedd y daith.

Data

Trwy ddarparu eich manylion cyswllt rydych yn rhoi eich caniatâd i Teithiau Beic Lôn Lâs storio’ch data yn ddiogel i gyflawni gofynion iechyd a diogelwch ac yswiriant. Hoffem gadw mewn cysylltiad â chi i’ch hysbysu am fwy o weithgareddau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt. Nid ydym yn rhannu data ag unrhyw un arall.