E-bostiwch ni

Os nad ydych am ddefnyddio ein ffurflen archebu ar-lein am unrhyw reswm, defnyddiwch y ffurflen hon a’i llenwi ar gyfer pob unigolyn yn eich grŵp. Rhaid i chi dalu ymlaen llaw i gadw’ch lle ar unrhyw daith.

Tase genych unryw ymholiad neu gwestiwn arall, defnyddiwch y ffurflen i gysylltu os gwelwch yn dda.

Datganiad Meddygol COVID-19

Rwy'n cadarnhau nad oes gen i na neb yn fy nghartref symptomau Coronavirus, waeth pa mor ysgafn ydyn nhw. Rwy'n deall pe bai hyn yn digwydd rhwng archebu a'r gweithgaredd a drefnwyd; Byddaf yn tynnu'n ôl ac yn derbyn ad-daliad llawn.

Efallai y bydd Teithiau Beic Lôn Lâs yn cymryd ac yn defnyddio deunydd ffotograffau a fideo ohonoch chi'n cymryd rhan fel cofnod o'r diwrnod ac ar gyfer marchnata. Ticiwch y blwch hwn i nodi'ch caniatâd.

Mae copïau o ddeunydd ar gael ar gais.

Rwy'n ymwybodol bod elfen o rirg wrth beicio ar y ffordd ac rwy'n deall, er y bydd Teithiau Beic Lôn Lâs yn gwneud popeth yn eu pwerau i liniaru'r risg honno, wrth feicio gyda nhw, rwy'n ymwybodol o'r risgiau hyn ac yn eu derbyn a byddaf yn gyfrifol am fy ngweithredoedd a nghyfranogiad fy hun. Rwyf wedi darllen a deall y telerau ac amodau archebu yma.

Wrth lofnodi'r blwch isod, rwy'n datgan fy mod yn cytuno â'r telerau ac amodau ac yn ymwybodol o'r risgiau sy'n gysylltiedig â chymryd rhan yn y gweithgaredd hwn.

Cwynion

Mewn achos annhebygol y bydd gennych unrhyw broblemau yn ymwneud â’ch taith, dylech gysylltu â ni ar unwaith a gwnawn ein gorau i ddatrys y sefyllfa ar unwaith. Os na allwn wneud hyn, dylid cyflwyno cwynion yn ysgrifenedig atom cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol ac o fewn 14 diwrnod i ddiwedd y daith.

Data

Trwy ddarparu eich manylion cyswllt rydych yn rhoi eich caniatâd i Teithiau Beic Lôn Lâs storio’ch data yn ddiogel i gyflawni gofynion iechyd a diogelwch ac yswiriant. Hoffem gadw mewn cysylltiad â chi i’ch hysbysu am fwy o weithgareddau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt. Nid ydym yn rhannu data ag unrhyw un arall.

Partneriaid gweithredol
Anglesey Bikes
Beics Antur
Beics Betws
Caffi Stesion
Canolfan Beaumaris
CycleWales.com
Explore Churches
Llanberis Bike Hire
Menai Holidays
Môn Cycles
Pilot House Cafe
Riverside Cafe & Tea Garden
Siop Mechell